Haýsy peýdaly bug bug aýratynlyklaryny gözlemeli?

Haýsy peýdaly bug bug aýratynlyklaryny gözlemeli?

Egin-eşik bugy üçin bazara girýän bolsaňyz, eşik bugy bilen ütüklemegi aňsatlaşdyrjak bu aýratynlyklara göz aýlaň:

Agram - syýahatyňyzy almagy maksat edinýän bolsaňyz (mysal üçin toýda ýa-da daşary ýurtda duşuşmak üçin) ýa-da yzygiderli ütükleri gaty agyr görseňiz, ýeňil model gözläň.

Üznüksiz bug - bug düwmesine barmagyňyzy yzygiderli basmak oňaýsyz bolup biler. Üznüksiz buglaýan birini gözläň.

Bug sazlamalary - käbir egin-eşik buglary bug akymyny üýtgetmäge mümkinçilik berýär - näzik zatlary buglamak zerur bolsa, amatly.

Çalt gyzdyrma wagty - egin-eşik bugyňyzy wagt tygşytlaýjy bolar diýip umyt edýän bolsaňyz zerur.

Suw çüýşesi - Synagymyzdaky elde göterilýän buglaryň hiç birinde-de ägirt uly suw çüýşeleri ýokdy, ýöne siz hemişe üstüni ýetirýän kiçijik birini islemeýärsiňiz.

Fabricshli matalar üçin amatly - käbir öndürijiler öz modelleriniň ýüpek ýaly ähli matalar üçin amatlydygyny aýdýarlar. Näzik eşikler üçin ýörite eşik bugy satyn alýan bolsaňyz, ilki bilen barlaň.


Iş wagty: Iýun-16-2020