Egin-eşik bug meselesini çözmek

Egin-eşik bug meselesini çözmek

Gury arassalanan eşikleriň daş keşbini we duýgusyny almak üçin, gury arassalaýjy tölemezden, egin-eşik bugy isläp bilersiňiz. Bu amatly enjam, demir ulanmazdan we eşiklere zeper ýetirmezden arassa eşikleri çalt guratmaga mümkinçilik berýär. Şeýle-de bolsa, egin-eşik bugyny yzygiderli ulanýan bolsaňyz, gowy işlemegi üçin käbir esasy näsazlyklary düzetmegi bilmeli bolmagyňyz mümkin.

Bug ýa-da aralyk bug ýok

Bu mesele egin-eşik bugynyň köp görnüşi bilen ýygy-ýygydan ýüze çykýar we bugyň içiniň mineral ýataklary bilen dykylmagy sebäpli ýüze çykýar. Waterhli suwda käbir minerallar bar, esasanam kalsiý, wagtyň geçmegi bilen egin-eşik bugynyň iç ýüzünde ýatak bolup ösýär. Soňra bu ýataklar bugyň hereketini saklaýar. Mineral gurluşy ýok etmek üçin, egin-eşik bugyny kesgitlemeli bolarsyňyz.

Bugda kalsiý aýyrmak üçin döredilen ýörite maslahat berlen önümleri tapyp bilersiňiz, ýa-da egin-eşik bugundaky mineral ýataklaryny aýryp bilýän suw we sirke erginini ýasap bilersiňiz.

Bug ýa-da bug ýitirilmegi ýok

Egin-eşik bugyňyz tarapyndan öndürilýän bugyň ýokdugyna göz ýetirseňiz, ilki bilen enjamdaky suw howdanyny barlamaly. Bug gazany suw gutaranda, bug öndürilmejekdigine göz ýetirersiňiz. Bug gazany ulanýan bolsaňyz, bug galýança bug akymy azalmagy mümkin. Egin eşigini suw bilen dolduryň.

Egin-eşik bugy açylmaýar

Şeýle hem, ony açjak bolanyňyzda eşik bugynda kynçylyk çekip bilersiňiz. Bu problemalar, elektrik rozetkasynda predohraniteliň ýarylmagy ýa-da döwüjiniň açylmagy sebäpli ýüze çykyp biler. Systemshli ulgamlaryň işleýändigine göz ýetirmek üçin döwüji gutujygyny belläň. Şeýle hem, enjamyňyzyň wilkasynyň kadaly işlemeýändigini görüp bilersiňiz. Diwaryň rozetkasyna doly iteklenendigini barlaň. Pişigiň poslamaýandygyna göz ýetirmek üçin wilkadaky gysgyçlary gözden geçirmeli. Munuň ýaly zeper, wilkany doly çalyşmalydygyňyzy aňladyp biler.

Bug kellesinde damjalar emele gelýär

Bug gazýan ýa-da gümürtik ses çykarýan bolsa we bug kelläňizde suw damjalarynyň emele gelýändigini görseňiz, bug şlangyny gözden geçirmeli. Şlang ulanylanda käwagt egilip bilner we bu turbanyň üsti bilen bug akymyny saklaýar. Şlangy ýokaryk we ýokaryk galdyryň we doly uzynlygynda birnäçe sekunt saklaň. Bu şlangdan islendik kondensasiýany arassalap biler, soň bolsa gaýtadan ulanyp bolar.

 


Iş wagty: Iýun-16-2020