Egin-eşik bugy satyn almalymy?

Kir ýuwmakda wagtyňyzy tygşytlamak

Göçme eşik bugy, meşgul maşgalalar we hünärmenler üçin ajaýyp wagt tygşytlaýjy enjamdyr. Her gezek kir ýuwanyňyzda ütük tagtasyny çekmegiň ýerine, elde geýilýän bug bugy 30 sekundyň içinde gyzar we ähli balaklaryňyzdan, köýnekleriňizden, köýnekleriňizden, futbolkalaryňyzdan ýyrtyklary tekizlemäge mümkinçilik berer. we bluzkalar. Has gowusy, eger öýüňizde ammar meselesi bar bolsa (bu hemmelerde kynçylyk dälmi?), Göçme bug bugy adaty ütüklemek tagtasy ýaly ýer tutmaz - diňe aşhana şkafyna ýerleşdirilip bilner. , we eşigiňizi ütük tagtasyna oňaýsyz ýagdaýda goýanyňyzda, egin-eşikleriňizi ütüklemek baradaky lapykeç tejribäni aýyrýar.

Ulanmak ýönekeý

Döwrebap bug gazanlarynyň köpüsi, olary işletmek meselesinde tort bölegi - suw çüýşesini doldurýarsyňyz, gyzdyryp goýuň, soň bolsa bir düwmä basyp, kelläňizi buglamak isleýän eşigiňize sürtýärsiňiz. Adaty ätiýaçlyk çäreleri ýaş çagalaryň elýeterli bolmazlygy we uzak wagtlap gözegçiliksiz goýmazlyk barada ulanylsa-da, köp bugly buglar bilen başlamazdan ozal görkezme gollanmasyny açmaly bolmaz (başarsaňyz iň gowusy bolsa-da) - diňe göz bilen seredýän bolsa-da!).


Iş wagty: Iýun-16-2020