El bilen egin-eşik bugy satyn alanyňyzda bu üç nokada üns beriň!

Häzirki wagtda bazarda uly tapawutlar bilen el bilen egin-eşik ütükleýän köp sanly marka bar. Sarp edijilere oňat ütüklemek we amatly işlemek bilen eli egin-eşik ütüklemek maşynlaryny satyn almaga kömek etmek üçin Şanhaý Sarp edijileri Goramak Geňeşi bu önümler boýunça deňeşdirme synaglaryny geçirdi.

Bu deňeşdirme synagynda, elektron söwda platformasyndan bazardaky esasy markalaryň käbirini öz içine alýan 30 eli egin-eşik ütükleri satyn alyndy. Bahasy 49 ýuandan 449 ýuana çenli. Nusganyň daşky görnüşi esasan akja görnüşi, saç guradyjy görnüşi, kapsulanyň görnüşi we bukulýan gurluş dizaýny we ş.m. öz içine alýar. Suw çüýşesiniň ululygy 70-300ml aralygyndadyr, şolardan 70- kiçi suw çüýşesi üçin 15 sany nusga bar. 150ml we 150-300ml uly suw çüýşesi.

Deňeşdirilen synag netijeleri ütüklemek ukyby taýdan 30 nusganyň gyrmyzy aýyrmagyň derejesiniň has gowudygyny, ýöne bug mukdary, temperatura, üznüksiz bug wagty we beýleki görkezijilerde tapawutlaryň bardygyny ýüze çykardy; Tejribe nukdaýnazaryndan nusgalar material ussatlygy we işleýiş aňsatlygy taýdan beýleki taraplarda aç-açan tapawutlar bar, pagta, zygyr we ýüpek önümlerini ütüklemek üçin ýaramlylygy hem birneme tapawutlanýar. Bir ýere jemlenip, käbir içerki markalaryň nusgalary has gowy ýerine ýetirildi.

Sarp edijiler eliňizdäki egin-eşik bugyny satyn alanyňyzda aşakdaky üç nokada üns bermelidirler:

Daş görnüşine serediň

Umuman aýdanyňda, akja şekilli önümiň has uly suw çüýşesi bar we uzak wagtlap ulanylyp bilner, ýöne agramy birneme agyr; saç guradyjy ýa-da eplenýän gurluş dizaýny bolan önümiň agramy ýeňil we ululygy az bolsa-da, gysga wagtyň içinde ulanylyp bilner. Sarp edijiler öz isleglerine görä laýyk önümleri saýlap bilerler. Iş saparyny göz öňünde tutýan bolsaňyz, kiçi, ýeňil we çalt önümi saýlap bilersiňiz; we möwsümde dürli eşikleri we materiallary göz öňünde tutup, diňe öýde ulanýan bolsaňyz, köp mukdarda bug we sazlanyp bilinýän bug bilen önüm saýlamak maslahat berilýär. Mundan başga-da, suw çüýşesini söküp boljakdygyna üns bermegiňizi haýyş edýäris. Aýrylýan suw çüýşesi suw goşmak ýa-da arassalamak has aňsat.

Dişli enjamlara serediň

Dürli materiallaryň ütüklemek isleglerini kanagatlandyrmak üçin sazlanyp bilinýän bug göwrümi we temperaturasy bolan önümleri satyn almak maslahat berilýär. Mundan başga-da, ulananyňyzda uzak basmagyň zerurlygy bolmaz we tejribe has gowy bolar ýaly, wyklýuçateli gulplanyp bilinýän önümi saýlamak maslahat berilýär.

Bug uçaryna serediň

El bilen egin-eşik buglary, adatça, üç görnüşe eýe: plastmassa panel, poslamaýan polat paneli we keramiki panel. Plastmassa paneller bilen deňeşdirilende, poslamaýan polat paneller ýokary temperatura has çydamly we aňsat deformasiýa edilmeýär; keramiki paneller diňe bir ýokary temperatura çydamly bolman, eýsem tekiz, ýelmeşmeýän we çyzylmaga çydamly däl, bahasy birneme ýokary.

El bilen ütükleýän ütükleýji enjam ulanylanda, Ykdysady Gündelik-Hytaý Ykdysady Net Durmuş Kanaly sarp edijilere uzak wagtlap ulanylandan soň suwdaky hapalaryň turbanyň ýapylmagynyň öňüni almak üçin mümkin boldugyça arassa suw goşmagy ýatladýar. egin-eşik ütüklemek; dürli materiallary ütüklemek Dürli temperatura zerur; önüm ulanylandan soň, elektrik üpjünçiligini kesmeli we artykmaç suwy çüýşe guýmaly; uzak möhletli ulanylandan soň masştabyň aýrylmagyna üns beriň. Suw çüýşesine suw bilen sirkäniň garyndysyny guýup, önüm aýrylýança işlemegine rugsat berip bilersiňiz.


Iş wagty: Iýun-29-2021