Howa guradyjysyny ýygy-ýygydan ulanmak rak keseline sebäp bolup bilermi?

Soňky ýyllarda dürli tagamlary gowurmak üçin aýrylmaz gural bolan howa guradyjysyny ulanyp başlaýanlar köpeldi. Bişen towuk aýaklary, gowrulan doňuz gapyrgalary, gowrulan towuk çorbalary we fransuz gowurmalary belli bir derejede grilleşdirilip bilner.

Howa guradyjysynyň şeýle meşhur bolandygy sebäpli, internetde uzak wagtlap howa guradyjysynyň rak keseline sebäp bolup biljekdigi barada habar bar. Bu ygtybarly dälmi?

Internetdäki ýalňyşlyklar kem-kemden çuňlaşdygyça, köpler munuň hakykatdygyna ynanýarlar, geliň indi nämeleriň bolup geçýändigine has içgin seredeliň? Bir wagtlar howa sowadyjynyň kanserogenidigini aýdýan adamlar, howa guradyjy prinsipini sorag etmekden başga zat däl.

Adaty gowurmak usullary bilen deňeşdirilende, howa guradyjy ösümlik ýagyny gaty az sarp edýär we käbir önümler towuk, sygyr eti, guzy, doňuz eti, deňiz önümleri we başgalar ýaly öz ýaglary bilen dürli etler ýaly ýagsyz lezzetli bişirip biler.

Fatag az mukdarda gök önüm bolsa, az mukdarda ýag goşup, gaty gowurmaly. Bu iýmitleri gowurmakda ulanylýan prinsip “ýokary tizlikli howa aýlanyş tehnologiýasy” bolup, esasan gazanda howany aýlamak we iýmitden suw çykarmak üçin enjamlary ulanýar.

Netijede, diňe bir adaty nahar bişirmek wagtyny tygşytlaman, eýsem her kime şol bir tagamly iýmäge mümkinçilik berýän altyn we çüýrük ýeriň maksadyna ýeter. Näme üçin etmeýärsiň?

Munuň tersine, degişli habarlarda howa guradyjyda bişirilen naharyň 2A derejeli kanserogen akrilamidiň standartdan ýokary bolmagyna sebäp bolandygy we kanserogenidigi aýdylýar.

Akrilamid kanserogenmi?

Hakykatdanam, Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä Saglyk Guramasynyň Halkara düwnük gullugy akrilamidi 2A derejeli kanserogen hökmünde görkezýär. Realöne hakyky ýagdaý, howa guradyjysyna ýa-da adaty bişirmek usulyna garamazdan, ýokary temperaturaly gowurma we panjara sebäpli akrilamid hatda gowrulan gaplarda-da ýüze çykyp biler.

Gözleg, diňe uglewodlara baý iýmitleriň ýokary temperaturada gaty gowrulandan soň dürli derejeli akrilamid öndürip biljekdigini ýüze çykardy. Şeýle-de bolsa, her kim gaty gorkmaly däldir, sebäbi bu haýwan synaglarynda kanserogen bolup biljekdigini subut edip boljak 2A kategoriýadyr, ýöne adam synaglarynda netije ýok.

Munuň tersine, howa guradyjy birneme sagdyn:

Nebitiň çykarylyşyny azaltmak esasynda iň bolmanda temperatura gözegçilik edip bolýar. Adaty ýagdaýlarda, temperatura 200 gradusdan ýokary bolanda kanserogen öndürmek aňsat. Şonuň üçin gowrulan iýmit iýmek isleseňiz, öýde howa guradyjy bolmagy gaty amatly.

Şeýle-de bolsa, saglyk nukdaýnazaryndan gowrulan iýmitleriň köp howpy bar. Semizlige ýykgyn edýärler, dowamly keselleriň, galyň ganlaryň, dykylan gan damarlarynyň we ş.m. ähtimallygyny ýokarlandyrýarlar. Her kime az iýmek, az iýmek, asyl iýmit iýmek maslahat berilmeýär.


Iş wagty: Iýun-29-2021