Egin-eşik bugy Mw-812

Gysga düşündiriş:

El bilen tutaşdyrylan gyrmyzy aýyryjy - Bu göçme eşik bugy bary-ýogy 30 sekuntda gyzýar we eşiklerden we matalardan ýyrtyklary çalt çykarmaga kömek edýär. Bu bug bugy diňe eşikleriňizi däl, eýsem perdeleri we çyzgylary, saçaklary, düşekleri, abzallary, oýunjaklary we başgalary arassalaýar.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

aýratynlyklary

Reňk Ak
naprýa .eniýe 220-240V ~ 110V
Kuwwat 1000W
Wilkanyň görnüşi EUB, ABŞ, Angliýa, AU üçin OEM
Suw çüýşesiniň kuwwaty 150ml (aýrylýar)
Bug derejesi 13-27g / min
Iş wagty 12-20 minut üznüksiz bug
Önümiň ölçegi 130 * 104 * 235mm
Önümiň agramy 0.8kg
Garnituralar 1pc saç çotgasy1pc suw käsesi
set şnury 1.80M1.8
Sowgat gutusy 14 * 12 * 25 sm
GW / NW 1.3 / 1.1KG
Kompýuterler / CTN 12 sany
Karton 45 * 50 * 27 sm
GW / NW 15.6 / 13.2KG
CBM 0.060
Aýratynlyklary ON / OFF düwmesi, damja garşy, awtomatiki öçürmek, 30 sekuntdan soň suw goragy ýok (Suwsyz awtoulag öçürilýär);
şahadatnamasy CE / CB

Aýratynlyklary:
Poslamaýan polat panel
Gury ütüklemek we bug ütüklemek
ON / OFF düwmesi, damja garşy awtomatik ýapmagy goşmak bilen
30 sekuntdan soň suw goragy ýok
(Suwsyz awtomatik ýapyň);
Bug derejesi: 13-27g / min,
Iş wagty: 12-20 minut üznüksiz bug
Önümiň ölçegi: 130 * 104 * 235mm
Önümiň agramy: 0.8kg

Haryt maglumatlary:
Bu egin-eşik bugy kompaniýamyzyň iň meşhur önümlerinden biridir. Beýleki önümler bilen deňeşdirilende, onuň göwrümi has kiçi, syýahat üçin ýörite döredilen. Mundan başga-da, egin-eşik bugy doly howpsuzlyk görkezmeleri bilen bezelendir. Awtomatiki ýapmak ulgamy, her dürli heläkçilikden goramak üçin bug bugy gaty yssy ýa-da suw derejesi gaty pes bolanda işjeňleşýär.

Enjam
Fabrichli matalar üçin amatly: pagta, ýüň, poliester, neýlon, ýüpek we atlas üçin doly ulanylýar. Şeýle hem syýahat, öý, iş sapary we ş.m.

Iň oňat syýahat bugy Kiçijik we ajaýyp moda stili, ýeňil we göçme dizaýn asyl niýeti. Aňsat ütüklemek we arassa saklamak, ütüklemek zerurlygy bilen ýeterlik ýeriň arasyndaky gapma-garşylyk.

-Hli maksatly mata goldawy
Bug maşynymyz pagta, ýüpek, zygyr matalar, poliester, ýüň, mahmal we beýleki umumy garyndylar we dokalmalar ýaly matalaryň köpüsinde ulanylyp bilner. Göçme el bilen saklanýan bug bugy boş ýer tygşytlap biler, sebäbi zerur ütük tagtasy ýok. Bu diňe bir öýüňiz üçin ajaýyp bolman, eýsem syýahatyňyz üçinem ajaýyp.

Kompaniýanyň tertibi

Esasy önümlerimiz kiçi öý enjamlary. “Popcorn” enjamy, “Juicer”, “Howa sowadyjy” we ş.m. Önümlerimiz üçin materialdan bukja çenli gaty berk standartymyz bar, hödürleýän önümlerimiziň müşderilerimizi kanagatlandyrjakdygyna hemişe ynanýarys. mukdary, kiçi sargyt hem bolýar, biz OEM we ODM-ni hem üpjün edýäris. Diňe müşderiler bilen iş salyşmaýarys, siziň bilen dostlaşmak isleýäris.
Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde ýerleşýän kompaniýamyz. Önümlerimiziň hemmesi ýokary hilli we amatly bahadyr. Şuny göz öňünde tutup, harytlarymyz daşary ýurda hem eksport edilýär. Europeewropa, Günorta Amerika we Demirgazyk Amerika. Şeýle hem Amazon üçin üpjünçilik. Önümlerimiz ýa-da kompaniýamyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize şertnama baglaşmagyňyzy haýyş edýäris! Başga kynçylyklar bize habar bermegiňizi haýyş edýäris! Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys !

dsaf (1)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Biz dizaýny, ösüşi, önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän hünärmen öndüriji we eksportçy

  10 + ýyllyk tejribe R&D bug tehnologiýasy

  Müşderiler üçin “Bir gezeklik” satyn alyş zerurlyklary

  "Müşderilerimiziň aýdýanlary."
  Müşderilerimize ajaýyp önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin buýsanýarys. Geliň, biziň bilen işlemek hakda näme diýýändiklerine seredeliň.

  Size innowasiýa vel Täzelik, özboluşlylyk, gymmatlyk

  Öý enjamlaryny 10+ ýyllyk eksport öndürijisi